اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست

نام درس: تکنولوژي موتورهاي ديزلي     تعداد واحد:2           ساعت در هفته:2

عناوين

صفحه

ماه

فصل اول-1)تاريخچه موتور ديزل 2)اجزاي اصلي موتور هاي ديزل 3)اساس کار موتور ديزل4)ويژگيهاي موتور هاي ديزلي

از 1  تا  8

مهر

1)انواع اتاقهاي احتراق و کاربرد آنها  2)سوخت موتور هاي ديزلي

از8  تا  19

آبان

1)پر خوراني و تربو شارژها2)فصل دوم-تا پايان مبحث فيلتر سوخت رساني

از 19  تا  32

آذر

مرور دروس قبلي و رفع اشکال و امتحانات نوبت اول

از ...  تا ...

دي

1)مدار فشار قوي سيستم سوخت رساني تا ابتداي مبحث دستگاه هاي کنترل شانه گاز

از 32  تا  45

بهمن

1)دستگاههاي کنترل شانه گاز 2)فصل سوم-تا ابتداي مبحث رگلاتور خلائي

از 45  تا  57

اسفند

از رگلاتور خلائي تا ابتداي مبحث تنظيم دور آرام

از 58 تا  64

فروردين

1)از تنظيم دور آرام تا پايان فصل سوم

2)فصل چهارم- ساختمان انژکتور

از 65  تا  74

ارديبهشت

 

از ...  تا  ...

خرداد

 

نام درس: رسم فني تخصصي      تعداد واحد:2                 عملي: 1    نظري:1           ساعت در هفته:4

عناوين

ساعت

صفحه

ماه

فصل اول-هندسه ترسيمي          فصل دوم-خط            فصل سوم-صفحه

16

از 1  تا  24

مهر

فصل چهارم:1)ترسيم فصل مشترک برخورد صفحات خاص با چند وجهي ها 2)ترسيم فصل مشترک برخورد صفحات خاصبا استوانه3)ترسيم فصل مشترک برخورد صفحات خاص يا هرم قائم

16

از25  تا  34

آبان

ترسيم فصل مشترک حاصل از برخورد صفحه افقي و مخروط قائم تا پايان فصل چهارم

16

از 34  تا  54

آذر

مرور دروس قبلي و رفع اشکال و امتحانات نوبت اول

4

از ...  تا ...

دي

فصل پنجم-ترسيم فصل مشترک برخورد اجسام(احجام)

16

از 55  تا  74

بهمن

1)فصل ششم-گسترش اجسام تو خالي مستوي و يک انحنائي و دو انحنائي

16

از 75  تا  112

اسفند

فصل هفتم-کيفيت سطح

فصل هشتم-علائم قديمي مشخص نمودن کيفيت سطح

فصل نهم-کاربرد علائم کيفيت سطح در  نقشه

8

از 113  تا  145

فروردين

فصل دهم-تلرانس هاي ابعادي

فصل يازدهم-انطباقات

12

از 146  تا  193

ارديبهشت

 

 

از ...  تا  ...

خرداد

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۰/۲۳ساعت   توسط مهندس سوران اشعری | 

نام درس: رسم فني عمومي      تعداد واحد:2            نظري1    عملي1      ساعت در هفته:4

  عناوين

صفحه

ماه

1-آشنايي با رسم فني و بکارگيري صحيح وسايل آن 2-لزوم استاندارد وسايل نقشه کشي3-کاغذهاي نقشه کشي و کاربرد آن4-خطوط و کاربرد ان

از 1  تا  28

مهر

1-حروف و اعداد-ترسيم کادر و جدول-تا کردن کاغذ2-ترسيمات هندسي3-ترسيم تصاوير از قطعات و آشنايي با احجام سادههندسي4-ترسيم تصاوير در فرجه اول

از29  تا  60

آبان

1-رسم سه تصوير در فرجه سوم-تصاوير سه گانه مکعب2-تصاوير سه گانه اجسام پله دار3-نمايش تصاوير سه گانه احجام منشوري4-نمايش تصاوير سه گانه احجام استوانه اي-نمايش سه گانه مخروط و هرم

از 61  تا  73

آذر

1-ترسيم سه نما از روي مدل2-اندازه گذاري3-مقياس4-مجهول يابي با استفاده از خطوط رابط کمکي

از 74  تا 98

دي

1-مجهول يابي با استفاده از آناليز سطوح2-برش ساده3-معرفي استثناهاي برش4-تقارن و مفهوم آن

از 99  تا  133

بهمن

1-نيم برش2-برش شکسته3-برش مايل و برش شکسته مايل4-نمايش قراردادي دنده روي نقشه

از 134  تا  183

اسفند

1-معرفي برش موضعي-برش متوالي

2-برش مقاطع-ترسيم نقشه اينچي به ميليمتري

از 184  تا  204

فروردين

1-تصوير مجسم-روش ترسيم تصوير مجسم ايزومتريک2-ترسيم دايره در تصوير مجسم ايزومتريک3-تصوير مجسم ديمتريک4-تصوير مجسم کاوالير-تصوير مجسم کابينت

از 205  تا  243

ارديبهشت

امتحان تئوري و عملي

 

خرداد

 

نام درس: اجزا ماشين          تعداد واحد:2                  ساعت در هفته:2

عناوين

صفحه

ماه

1-اجزا ماشين-اتصالات دائم-لحيم کاري-چسبانيدن-اتصال با چسب-پرچکاري

از 2  تا  44

مهر

اتصالات موقت-پيچها-مهره ها-ضامن ها-خارها-پين ها-اتصالات اصطکاکي

از45  تا  70

آبان

گوه ها-محور ها و شفتها-ياتاقانها-وسايل آب بندي

از 71  تا  95

آذر

تلرانس سطوح-آببندي تماسي-سطوح راهنما-فنر ها

از 96  تا 109

دي

از فنرهاي فشاري مارپيچي تا اتصال تسمه ها

از 110  تا  135

بهمن

فصل دهم-کوپلينگها و کلاچها –کوپلينگهاي ثابت-ارتجاعي-متحرک-اولدهام-گاردان-دنده اي-الاستيکي

از 136  تا  156

اسفند

کلاچ ها- کلاچهاي مکانيکي-خشک قفلي-اصطکاکي-سانتريفوژ-يک جهته

از 157  تا  171

فروردين

فصل دوازدهم-فصل سيزدهم

از 172  تا  196

ارديبهشت

امتحان کتبي

 

خرداد

 

 

نام درس: محاسبات فني2         تعداد واحد: 3            ساعت در هفته:3

عناوين

صفحه

ماه

فصل اول-محاسبات حجم سيلندر و نسبت تراکم

فصل دوم-سرعت متوسط پيستون و سرعت محيطي پيستون

از 1  تا  15

مهر

از محاسبه کار تئوري و کار مفيد تا پايان فصل دوم

از16  تا  38

آبان

1)فصل سوم-محاسبات کلاچ2)فصل چهارم

محاسبات تغيير دور و گشتاور توسط گيربکس و ديفرانسيل

از 39  تا  64

آذر

مرور دروس قبلي و رفع اشکال و امتحانات نوبت اول

از ...  تا ...

دي

فصل پنجم-محاسباتحرارتي موتور

از 65  تا  86

بهمن

1)فصل ششم-محاسبات سوپاپ

2)فصل هفتم-ترمزها-تا پايان مبحث محاسبه سرعت اتومبيل

از 87  تا  107

اسفند

1)از محاسبه خط ترمز تا پايان فصل هفتم

2)فصل هشتم-محاسبه نيروي مقاومت دنده ها

از 108  تا  120

فروردين

1)از محاسبه نيروي شتاب دهنده اتومبيل تا پايان فصل هشتم

2)فصل نهم-محاسبه نيروي گريز از مرکز و کاربرد آن

از 121  تا  139

ارديبهشت

 

از ...  تا  ...

خرداد

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۰/۲۳ساعت   توسط مهندس سوران اشعری | 

  بسم تعالي

  با سلام احتراما به استحضار مي رسانم كه در روز چهارشنبه مورخه 88/10/23 در محل گروه هاي آموزشي استان، جلسه اي با حضور هنرآموزان رشته تعمير اتومبيل هاي سواري و برق خودرو شاخه كاردانش شهرستان هاي استان، برگزار گرديد. مسائل مطرح شده و نتايج اين جلسه به صورت زير مي باشد.

1-   کتب درسي در بين همة هنرستان ها درست توزيع نشده است و کتب جديد التاليف هنوز بدست همکاران و هنرآموزان مناطق نرسيده است.

2-   لزوم اجراي دوره هاي آموزشي با کيفيت بالا براي بالا بردن سطح دانش هنرآموزان بخصوص اينکه استانداردهاي جديدي ارايه شده اند.

3-   برگزاري بازديدهاي علمي درون استاني و در صورت لزوم برون استاني براي هنرجويان تا محيط هاي کارگاهي و کارخانه هاي مربوطه آشنا گردند.

4-   تجهيزات اكثر كارگاه ها در حد تجهيزات استانداردهاي جديد نبوده که با اينکه هر ساله به آن اشاره مي شود ولي ترتيب اثري داده نشده است.

5-  در بعضي از مناطق ساعات درسي اين رشته به هنرآموزان غير متخصص اختصاص داده مي شود. كه اين كار لطمه زيادي به هنرجويان مربوطه مي زند. که لازم است نظارت درستي بر اين کار وجود داشته باشد.

6-  اکثر مناطق، دروس اختياري كه در جدول دروس ارسال شده توسط كارشناسي استان ارايه شده است را اجرا نكرده و به طور سليقه اي عمل مي كنند، كه اين كار باعث ناهماهنگي در ارايه دروس در بين هنرستان هاي مناطق مي گردد. هرچند اين مشکل سال قبل نيز وجود داشته و امسال نيز اين کار صورت گرفته است که لازم است با مناطق اين هماهنگي ها انجام گيرد تا براي هنرجويان اين رشته مشکلي بوجود نيايد.

7-   حجم مطالب استاندارد و کتب ارايه شده متناسب با ساعات ارايه شده نمي باشد و هنرجويان از لحاظ سطح علمي در سطح پاييني هستند.

8-   اجراي دوره هاي تخصصي براي هنرآموزان توسط هنرآموزان استان که داراي دانش فني بالا هستند.

9-  تعداد هنرآموزان و استادکار در ساعات کارگاهي در بعضي از هنرستان ها بتناسب تعداد هنرجويان نمي باشد. (براي 35 نفر يک هنرآموز و استادکار بجاي دو هنرآموز و استادکار). لازم بذکر است در بعضي مناطق از نيروهاي غير متخصص در پست استادکار استفاده شده است.

10-     عدم وجود انباردار و سرپرست کارگاه که باعث بروز مشکلاتي براي هنرآموز و هنرجو مي شود.

11-   مقرر گرديد که همکاران کتب هاي جديد التاليف را تهيه کرده و همراه با استاندارد جديد مطالعه نموده و نتايج بررسي را تا تاريخ 88/12/30 به کارشناسي تکنولوژي و گروه هاي آموزشي استان ارسال نمايند.

12-     همچنين در انتها تاريخ جلسه تخصصي دوم مشخص گرديد و مقرر گرديد که نيمه دوم اسفند اين جلسه تشکيل گردد.

  در انتها از تمامی همکارانی که زحمت کشيده و در اين جلسه شرکت کرده اند تشکر و قدردانی می گردد.    

سرگروه مكانيك خودرو استان سوران اشعري

/*]]-->
+ نوشته شده در  ۸۸/۱۰/۲۳ساعت   توسط مهندس سوران اشعری | 

سلام عليکم

        احتراماً يك جلد جزوه تعمير و نگهداري گيربکس و کلاچ خودروي پرايد براي استفاده هنرآموزان و هنرجويان رشته تعمير اتومبيل هاي سواري شاخه کاردانش ارسال  گرديده است.

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۰/۲۳ساعت   توسط مهندس سوران اشعری | 

با سلام و احترام :

    در راستاي برنامه سالانه گروههاي آموزشي استان، شايسته است دستور فرمائيد هنرآموزان رشته تعمير موتور و برق خودرو شاخه كاردانش در جلسه تخصصي روز چهارشنبه مورخه 23/10/88 راس ساعت 10 صبح در محل گروه های آموزشی استان واقع در سازمان آموزش و پرورش استان حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

1- هماهنگي جهت آزمون هاي داخلي و نهايي

2- هماهنگي در تدريس استانداردهاي جديد

3- بررسي استانداردهاي جديد

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۰/۲۳ساعت   توسط مهندس سوران اشعری | 

با سلام و احترام :

    از هنرآموزان محترم درخواست می شود از دروس تخصصی رشته اتومکانیک طرح درسی تهیه و همراه با یک نمونه سوال همراه با پاسخنامه( به صورت CD) برای ایجاد بانک سوال تا تاریخ 15/11/88 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه ارسال فرمایید.

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۰/۲۳ساعت   توسط مهندس سوران اشعری | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
درد من حصار برکه نيست. درد من زيستن با ماهياني ست که فکر دريا به ذهنشان خطور نکرده است...!!

نوشته های پیشین
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
72- نامه های گروه های آموزشی استان
74- نكات ايمني تاير خودرو
73- تحليل اجزاي محدود و مقايسه با نتايج تجربي
75- درخت خطا و روش تحليل آن در سيستم‌هاي الکترونيک
76- آشنايي با مواد سيستم خنك‌كاري موتور خودروها
77- بهبود خواص مفتول فنرهاي سوپاپ اويل تمپر شده با
78- کاربرد فولاد با استحکام بالاي نيوبيم‌دار در خو
79- سيستم تزريق سوخت
80- نسل جديد تايرهاي بدون باد
81- ويژگي‌هاي مواد پلاستيکي مصرفي در چراغ‌
82- آشنايي با سيستمهاي ترمز در خودرو
83- نانوفناوري و صنعت خودرو
84- معرفي نرم افزار Autoform و مقايسه تحليل تئوري
85- طراحي تنظيم کننده ولتاژ مقاوم در برابر اغتشاش
86- نقش کنترلي رکتيفاير در عملکرد آلترناتور
87- کنترل سوخت در سيستم‌هاي سوخت‌رساني انژکتوري
88- عملکرد مدارات داخلي رگولاتور و نقش عوامل اصلي
89- فروشگاه رايان صنعت
01- آشنائي بادستگاه کنترل حرکت اتومبیل
02- فرهنگ لغات اختصاصی مکانیک خودرو
03- لیست سایتهای دانشگاههای کشور
04- لیست سایتهای مرتبط با مکانیک خودرو
05- راهنمای عیب یابی خودرو
06- ECU را بشناسيم
07- چگونگی کار کرد موتورهای هوای فشرده
08- انواع خودورها از نظر نوع اتاق
09- خرابی سوپاپها
10- روش عيب يابي كمك فنر خودرو
11- معرفی کتابهای تخصصی مکانیک خودرو
12- مزايا و معايب استفاده از گاز طبيعي CNG
13- آشنائي با صفحه درجات و علائم و طرز كار آنها
14- عيب‎يابي موتور از طريق رنگ دود اگزوز
15- اصطلاحات فني خودرو
16- موتورهاي احتراق داخلي
17- انرژي خورشيدي را بهتر بشناسيم
18- ضرایب تبدیل
19- بررسي سيستم خودروهای هیبریدی
20- GPS چطور كارمي كند ؟
21- موتورهای شش زمانه
22- سيستم تهويه اتومبيل
23- مناسب ترين زمان تعويض روغن موتور
24- لاستيك تيوبلس وايمني آن
25- گيربكس هاي فوق سرعت(اوردرايو)
26- ترمزهای ABS
27- آشنايي مختصري با موتورهاي گازسوز
28- اجزاي مکانيکي يخچال
29- برتري مايع ترمزهاي سيليكوني
30- گاز طبيعي و موتورهاي ديزل
31- بررسي سيستم ذخيره انرژي، انتقال قدرت و ترمز
32- بوستر ترمز و عملکرد خلائی
33- ارتباطات دیجیتال اتومبیل
34- ESP سیستم ایمنی
35- مدیریت بازیافت خودرو
36- سيستم ديد شبانه
37- ديودهاي نوري، منابع روشنايي در آينده!
38- پردازنده هاي سوخت چگونه کار مي کنند؟
39- نحوه كار مبدل‌هاي كاتاليستي
40- نمونه سوالات رشته تعمیر اتومبیل شاخه کاردانش
41- نمونه سوالات رشته اتومکانیک شاخه فنی و حرفه ای
42- سوالات مسابقات علمي و عملي شاخه كاردانش
43- سوالات مسابقات علمي و عملي شاخه فني و حرفه ايي
44- سیستم تزریق مستقیم سوخت در موتورهای بنزینی GDI
45- بررسي سيستم هاي الکترونيکي خودروهاي جديد
46- نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
47- عيب يابي قسمتهای مختلف خودروی كاروان
48- جداول قسمتهای مختلف عيب يابي خودرو ريو
49- سيستم BLUE TEC
50- آشنايي با سيستم هشدار انحراف از مسير ILAS
51- سيستم شناسايي نقاط كور در خودرو BLIS ويا BSWS
52- آشنايي با سيستم Dynamic Drive
53- چرخ با قابليت حركت در حالت پنچري
54- سيستم كنترل سرعت قابل تطبيق با خودرو مقابل
55- دستگاه نمايشگر (head up display)
56- در موتور فعال active bonnet
57- گيربكس CVT
58- سيستم موقعيت يابي جهاني (GPS)
59- معرفي برنامه پايداري الكترونيكي (ESP)
60- كنترلهاي كنار فرمان (دسته چراغ و برف پاك كن)
61- سيستم نشانگر فشار باد لاستيك
62- كمربند ايمني
63- كاتاليست كانورتور
64- آشنايي با سيستم ايربگ
65- كنترل الكترونيكي سوپاپها
66- تايمينگ متغير سوپاپها
67- خودروهاي هيبريدي
68- رنگ خودرو
69- آسيب هاي وارده به كاتاليست
70- ويژگيهاي كاتاليست بنزين و گاز
71- ماهنامه مجله صنعت خودرو
پیوندها
گوگل
ياهو
فروشگاه اينترنتي بازار روز
گروههاي آموزشي استان آ.غربي
خودروهاي 2011و2012
اتومکانیک
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
معرفی انواع وبلاگ ها
خودرو
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب
دیجیتال کیوان